Regulamin darowizn za pośrednictwem serwisu TPAY.COM

& 1 Postanowienia ogólne

Strona internetowa może udostępniać płatności elektroniczne. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
b. Płatności online
c. Płatności mobilne BLIK

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A.

& 2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – Fundacja Wspólnota Uczniów Chrystusa, al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, KRS: 0000994412, NIP: 7011108213, REGON: 523266115.
 2. Darczyńca/Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.
 4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
 5. Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

 1. Odbiorcą płatności jest Fundacja Wspólnota Uczniów Chrystusa.
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
 3. Darowizny wykorzystywane są tylko i wyłącznie na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.
 4. Wysokość darowizny może wynosić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub każdą inną kwotę, wskazaną przez osobę wpłacającą darowiznę.
 5. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy Fundacji Wspólnota Uczniów Chrystusa nr 33 1240 6609 1111 0011 1887 1665.

& 4 Reklamacje i zwroty

 1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
  1. pisemnej- osobiście w Fundacji Wspólnota Uczniów Chrystusa, al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm),
  2. elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: fundacja@wspolnotachrystusa.pl

& 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Fundacji Wspólnota Uczniów Chrystusa, al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa oraz na stronie internetowej www.wspolnotachrystusa.pl/regulamin-wplat.
 2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Obserwuj nas