OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Fundacja Wspólnota Uczniów Chrystusa

 1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwany dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Uczniów Chrystusa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, Polska, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000994412, posiadająca numer NIP: 7011108213, numer REGON: 523266115   (zwana dalej: „Administrator danych” lub „Administrator”). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres fundacja@wspolnotachrystusa.pl.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym specjalistą ds. ochrony danych osobowych (lub jeżeli ma zastosowanie – Inspektorem Ochrony Danych osobowych) poprzez adres e-mail fundacja@wspolnotachrystusa.pl.
 3. Administrator danych informuje, że przysługuje Pani/ Panu prawo do:
  1. wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
  2. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  3. żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu świadczenia przez Administratora danych usług, w tym usług pośrednictwa finansowego – podstawą przetwarzania jest zawarta z Panem/Panią umowa (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowa może być w takim przypadku zawierana również w formie ustnej poprzez chociażby uczestniczenie w spotkaniu z ekspertem/partnerem Administratora danych celem poszukiwania dla Pana/Pani odpowiedniej usługi;
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie świadczenia usług dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  3. w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu;
  4. w zakresie wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane innym podmiotom w formie udostępnienia, np. deweloperom czy firmom zajmującym się wykończeniem wnętrz, ale tylko w przypadku pozyskania Pana/Pani zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili może się do nas Pan/Pani zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Pana/Pani zgody.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od Pana/Pani oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazi Pan/Pani taką zgodę.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług, w tym usług pośrednictwa finansowego jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług na podstawie umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.
 10. Na podstawie przekazanych przez Pana/Panią danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Pana/Pani potrzeb.
 11. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obserwuj nas